ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 2021

Αγαπητά Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου,

Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά και ευχόμαστε να περάσετε ένα καλό και κατά το δυνατόν ξέγνοιαστο καλοκαίρι.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επερχόμενες αρχαιρεσίες του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου ,δεδομένου ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην υφιστάμενη νομοθεσία .

A) Με το άρθρο 41 του νόμου 4807/2021 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α-96/ 2021 παρατάθηκε η θητεία των ΔΣ των αθλητικών σωματείων – όπως είναι και ο ΝΟΑ -μέχρι την 31.10.2021 .
B) Σύμφωνα με την τελευταία σε ισχύ κοινή υπουργική απόφαση (Δ1α/ΓΠ.οικ.44779 , ΦΕΚ Β 3117 /16.7.2021)που ισχύει μέχρι την 26η Ιουλίου 2021 και μέχρι νεωτέρας ανάλογα με την πορεία της πανδημίας , οι εκλογές στο ΝΟΑ μπορούν να γίνουν μόνο με ψηφιακά μέσα και όχι δια ζώσης δεδομένου ότι τα εγγεγραμμένα μέλη του ΝΟΑ υπερβαίνουν τα 150.
Γ) Στα πλαίσια των ανωτέρω και αν δεν υπάρξουν εν τω μεταξύ άλλες νομοθετικές μεταβολές , το Δ.Σ. του ΝΟΑ αποφάσισε τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. με χρήση ψηφιακών μέσων και με την διαδικασία που ορίζει ο Νόμος 4778/2021 .
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης θα είναι :

1.Τροποποίηση άρθρων του Κατασταστικού του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου και εναρμόνισή του προς τα οριζόμενα στον Νόμο 2725/1999 όπως τροποποιηθείς ισχύει .
2. Απολογισμός των πεπραγμένων της παρούσης Διοικήσεως και Οικονομικός απολογισμός της περιόδου 1/8/20 – 31/7/21 καθώς και προϋπολογισμός της περιόδου 1/8/2021 – 31/7/2022.
3. Απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη .
4. Εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την διετία 2021-2023 .
5. Εκλογή νέας εξελεγκτικής επιτροπής

Πιο συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση .θα διεξαχθεί με τη χρήση σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο, περισσότερων από δύο (2) φυσικών προσώπων . Λεπτομέρειες θα σας ανακοινωθούν έγκαιρα με νεώτερη επιστολή μας . Οι ψηφοφορίες επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης καθώς και οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το Νόμο με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. που διασφαλίζει το απόρρητο και το αδιάβλητο των εκλογών . Οι ψηφοφορίες και οι εκλογές θα διεξαχθούν ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην περίπτωση κωλύματος τους, ορίζονται το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο Σύρου κατόπιν σχετικής αίτησης του ΝΟΑ , η οποία έχει ήδη υποβληθεί . Με την απόφαση συγκρότησης της εφορευτικής επιτροπής ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής ο οποίος είναι και ο διαχειριστής της εκλογικής διαδικασίας.
Τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ. καταρτίζεται ο εκλογικός κατάλογος που περιλαμβάνει τα μέλη του σωματείου τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ.

Στα πλαίσια των ανωτέρω επισημαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να τακτοποιήσετε τις οικονομικές εκκρεμότητές σας προς το ΝΟΑ έγκαιρα ώστε να συμπεριληφθείτε στον κατάλογο των εκλογέων , διότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων σας την τελευταία στιγμή και την ημέρα των αρχαιρεσιών .

Οκτώ (8) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γ.Σ.ο πίνακας των εκλογέων αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, σε αρχείο μορφής Excel, στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Οι πίνακες των εκλογέων περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τον αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κάθε εκλογέα που . αποτελεί ταυτόχρονα και τον «μοναδικό αριθμό» του κάθε εκλογέα.
Η εφορευτική επιτροπή, μέσω του Διαχειριστή της, προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μετά την υποβολή αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr) και κοινοποιείται στην ν οικεία αθλητική ομοσπονδία ή ένωση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες προ της καθορισμένης ημέρας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παραδίδονται μόνο στον Διαχειριστή. Αν προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης του Διαχειριστή, αυτός παραδίδει τους κωδικούς του στο αναπληρωματικό μέλος που καλείται να καλύψει το κενό και προωθεί στο αναπληρωματικό μέλος ό,τι μηνύματα περί της διαδικασίας λαμβάνει από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ».
Τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη διενέργεια των ψηφοφοριών, η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, καταρχάς ένα ειδικό – εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών και ακολούθως, μετά την οριστικοποίηση της κάθε ψηφοφορίας και το αργότερο 48 ώρες πριν την έναρξη των ψηφοφοριών, ένα δεύτερο ειδικό – εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Κάθε εκλογέας μπορεί, πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας, να απευθυνθεί στην οικεία εφορευτική επιτροπή, σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποιο από τα δύο ως άνω ειδικά – εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Η αυθεντικοποίηση του κάθε εκλογέα γίνεται, επιπροσθέτως της ακριβούς εξατομικευμένης διαδικτυακής διεύθυνσης που έχει λάβει, με τη χρήση των κωδικών taxisnet. Μετά την αυθεντικοποίησή του ο εκλογέας, δύναται να εισέλθει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και να ακολουθήσει τα κατάλληλα βήματα για την καταχώριση της ψήφου του και αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς την εφορευτική επιτροπή.

Τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. ,ο ΝΟΑ αποστέλλει στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel), τον πίνακα με το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο κάθε υποψηφίου. Επισημαίνεται επομένως ότι όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα είτε για την θέση του Προέδρου , είτε για την θέση του μέλους του Δ.Σ. , είτε για την θέση του μέλους της εξελεγκτικής επιτροπής θα πρέπει να το πράξουν έγκαιρα σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@noa.com.gr τουλάχιστον (6) έξι πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης . Στο σχετικό μήνυμα θα πρέπει να διευκρινίζετε αν επιθυμείτε να θέσετε υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου ή του μέλους του ΔΣ ή του μέλους της εξελεγκτικής επιτροπής

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου..Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Δεδομένου ότι ο ΝΟΑ έχει 10μελές Δ.Σ. κάθε εκλογέας μπορεί να σταυροδοτήσει μέχρι 7 υποψηφίους συμβούλους . Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων, όπως και των εκλεγομένων στο ΔΣ από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Δεδομένου ότι ο ΝΟΑ έχει 10μελές Δ.Σ. πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 4 υποψήφιοι από κάθε φύλο και να εκλεγούν τουλάχιστον 4 από κάθε φύλο .
Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα.

Για κάθε ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα υπάρξει ιδιαίτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας.

Η οριστικοποίηση της κάθε ψηφοφορίας θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξή της. Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστικοποίηση της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται να γίνουν αλλαγές στους υποψηφίους και στα προς ψήφιση θέματα.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι δικαίωμα ψήφου , εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από της εγγραφής τους .

Όπως καταλαβαίνετε πρόκειται για μια εντελώς καινούρια διαδικασία και τα δεδομένα κάθε εβδομάδα αλλάζουν ανάλογα με την πορεία της πανδημίας . Θα σας ενημερώσουμε για ότι νεότερο και παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οιεσδήποτε τυχόν απορίες σας .

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Λ. Πολέμης Κ. Τατάκης

This post is also available in: Αγγλικα

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *